Εταιρεία Βιολογικής
Έρευνας
E-journal Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση της Embiodiagnostics Διαβάστε την έκδοση

Βιοηθική

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Επειδή τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν καθορίζουν με σαφήνεια τη χρήση των γενετικών τεστ για εμπορικούς σκοπούς, η Εμβιοδιαγνωστική και το επιστημονικό προσωπικό της ακολουθεί αυστηρά τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και κοινοτικών διατάξεων που αφορούν τη χρήση ιστών και κυττάρων καθώς και τη σχετική εμπορική νομοθεσία. Η ελληνική νομοθεσία πάνω σε αυτά τα θέματα έχει εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες (για παράδειγμα EEL102/7.4.2004, EEL 38/9.2.2006 και EEL 294/25.10.2006)

Επίσης η Εμβιοδιαγνωστική εφαρμόζει πλήρως όλες τις διατάξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αποστολή της Αρχής αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006

 

Επιλεγμένεςαναφορές

 EMEA / Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)

http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/CHMP/CHMP.html

EudraLex / The Rules Governing Medicinal Products in the European Union

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/index.htm

Tissue Rule

The tissues and cells directive (2004/23/EC)

Τhe Human Tissue Act (2004)

GCP Rules

The clinical trials directive (2001/20/EC、2005/28/EC)

UK Statutory Instrument 2004 No.1031(The Medicines for human use clinical trials regulations)

Authorization Rules

the medicinal products directive (2001/83/EC, 2003/63/EC)

the medical devices directive (93/42/EEC)

GMP Rules

GMP directives (2003/94/EC)

EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use

The Code of Practice for the Production of Human-derived Therapeutic Products (MHRA, 2002)

Επιπλέον αναφορές

MHRA  http://www.mhra.gov.uk/index.htm

HTA (Human Tissue Authority) http://www.hta.gov.uk/

National Institute for Biological Standards and Control http://www.nibsc.ac.uk/

http://www.genewatch.org/sub-396520#External links

http://www.bioethics.gr/index.php/en/dikaio/nomothesia

Φορτώνει...